Sluiten

FAQ

Meest voorkomende vragen

 • Heb ik voor mijn werken echt een architect nodig?

  Neen. De basisregel is dat je een architect moet inschakelen als de werken vergunningsplichtig zijn. Sommige werken mogen dus worden uitgevoerd zonder bijstand van een architect, afhankelijk van het gewest waarin het te bouwen of te verbouwen goed gelegen is.

 • Wat dekt de brandverzekering?

  Deze verzekering dekt het brandrisico maar vergoedt eveneens bij waterschade, een probleem met de elektriciteit, natuurramp, storm, hagel, blikseminslag, glasbreuk, vandalisme enz. Een brandverzekering is niet verplicht, maar sterk aanbevolen, zowel voor de eigenaar als voor de huurder.

 • Heb ik nog recht op een premie om mijn dak te isoleren?

  Ja, maar het bedrag verschilt in de drie gewesten van het land en in de verschillende gemeenten, die soms extra premies toekennen. Raadpleeg onze premierubriek om er meer over te weten te komen en kies uw gewest.

 • Bestaan er gemeentelijke premies?

  Ja, sommige gemeenten kennen extra premies toe. Bekijk de lijst met die premies in Vlaanderen en in Brussel. Voor Wallonië neemt u rechtstreeks contact op met uw gemeente.

 • Wat is het verschil tussen een fiscaal voordeel en een premie?

  Een fiscaal voordeel kan een aftrekbare kost zijn (hypotheekrente), een belastingvermindering (dakisolatie) of een belastingkrediet. Het wordt toegekend door de belastingadministratie na een uitgave. Een premie is, op het gebied van de bouw, een som geld die wordt toegekend om investeringen te bevorderen. Zij stemt overeen met een percentage van het bedrag van de werken. Bijvoorbeeld om ramen te vervangen.

Formaliteiten

 • Op welke kwaliteitslabels moet ik letten?

  Er bestaan verschillende kwaliteitslabels voor de bouwsector. Wij bieden u er nu vier aan: Construction Quality, het Charter van de bouwers van individuele woningen, het label Dé Parketplaatsers en de waarborg van de leden van de Confederatie Bouw.

 • Is de verzekering Gewaarborgd Wonen (tegen inkomensverlies) gratis?

  Ja, als aan verschillende criteria voldaan wordt. In Vlaanderen is de verzekering gewaarborgd wonen gratis en zij kent aan wie onvrijwillig werkloos wordt gedurende 3 jaar een financiële tegemoetkoming toe. In Brussel is de verzekering tegen inkomensverlies gratis voor wie een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning. Een aantal voorwaarden moet worden nageleefd, onder andere wat de maximale verkoopwaarde van de woning betreft. Het moet ook gaan om de enige woning waarin de koper zelf woont. In Wallonië is de verzekering tegen inkomensverlies gratis als de koper geen andere woning bezit en geen andere woning in bezit heeft gehad tijdens de twee jaar die voorafgaan aan de datum van de aanvraag. Hij moet ook een stabiel inkomen kunnen aantonen.

 • Wat is een bijgebouw?

  Het is een bouwwerk dat gelegen is op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw. De oppervlakte die wordt ingenomen door de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 20% van de totale oppervlakte van de grond. Dit bouwwerk kan vrijstaand of aangebouwd zijn.

 • Wie wordt beschermd door de wet-Breyne?

  De consumenten (klanten) in hun relaties met de aannemer. De wet impliceert:
  - de naleving van de uitvoeringstermijn en van de overeengekomen prijs;
  - een duidelijke en volledige overeenkomst tussen consument en aannemer;
  - een voorschot van maximaal 5% van de prijs en latere stortingen mogen nooit meer bedragen dan de kosten van de uitgevoerde werken;
  - het verstrekken van solvabiliteitswaarborgen door de aannemer.

Varia

 • Wat voor bedrijven vindt men op Build Your Home?

  Alle bedrijven die op Build Your Home staan, zijn in orde met de sociale en fiscale reglementering. Zij komen uit de databank van de Confederatie Bouw, bestaande uit circa 14.000 leden-aannemers, actief in de bouwsector.

 • Ik vind de naam van mijn bedrijf niet terug in de databank!

  Alle bedrijven die op Build Your Home staan, zijn lid van de Confederatie Bouw. Meer info.

   

Premies

 • Heb ik recht op hogere premies als ik een kind ten laste heb?

  Ja. In Wallonië wordt de bouwpremie met 20% verhoogd 20% per kind ten laste en met 20% per kind geboren binnen 300 dagen volgend op de datum van de aanvraag.

 • Wanneer zal ik de bouwpremie trekken?

  Als u bouwt: zodra de funderingsplaat is gelegd. Als u een nieuwbouwwoning koopt: zodra u een kopie van de aankoopakte hebt toegestuurd.

Geschillen

 • Hoe los ik een geschil met een aannemer op?

  Een schikking met de aannemer is soms te verkiezen boven een lange en dure rechtszaak. Deze schikking kan onder andere worden getroffen via de Verzoeningscommissie Bouw.

 • Wat is de Verzoeningscommissie Bouw?

  Het is een orgaan waarin technische bouwgeschillen die zich voordoen tussen consumenten, architecten en/of aannemers binnen 6 maanden kunnen opgelost worden. De partijen die bij het geschil betrokken zijn moeten echter akkoord gaan om het geschil toe te vertrouwen aan de Commissie, door het standaardbeding te ondertekenen dat deze commissie bevoegd verklaart. De Verzoeningscommissie werd opgericht door de Confederatie Bouw, in samenwerking met Test-Aankoop en met de steun van het Ministerie van Justitie.

Fiscale voordelen & btw

 • Hoeveel bedraagt de belastingaftrek voor een hypothecaire lening?

  In 2012 is die goed voor een bedrag van 2.220 € per belastingplichtige, ongeacht het niveau van de belastbare inkomsten. Als de woning de enige is die eigendom is van de eigenaar en als hij die als hoofdverblijfplaats gebruikt, bedraagt die aftrek 2.930 € gedurende de 10 eerste belastbare tijdperken van de lening (kalenderjaren). Voor mensen met drie of meer kinderen ten laste mag gedurende de 10 eerste belastbare tijdperken van het krediet nog 70 € worden toegevoegd. De aftrek wordt toegekend per persoon en wordt dus verdubbeld voor gehuwden en wettelijk samenwonenden.

 • Tegen welk btw-tarief kan ik laten bouwen?

  Het btw-tarief voor nieuwbouw bedraagt 21%.

 • Hoe kan ik in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor beveiliging tegen diefstal of brand?

  De aannemer moet u een attest bezorgen waarin hij waarborgt dat hij de werken volgens de vereiste normen heeft uitgevoerd. Om de beveiliging van privé-woningen tegen inbraak of brand te verbeteren werd een fiscaal voordeel toegekend van 50% van de investering maar dit wordt beperkt tot een maximaal bedrag. Voor uitgaven gedaan vanaf 2015 is dit voordeel afgeschaft in Vlaanderen en Wallonië. Alleen in het Brussels Gewest kan deze belastingvermindering nog aangevraagd worden. Het bedrag van het voordeel is daar momenteel op 760 vastgesteld. 

  Het betreft volgende investeringen:

  • inbraakvertragende gevelelementen (specifiek brandwerend glas, beveiligingssystemen of gepantserde deuren);
  • alarmsystemen;
  • camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem;
  • waterblussers;
  • deuren met een brandweerstand van minimum een half uur.

  De aannemer moet aan de klant een attest bezorgen waarin hij waarborgt dat hij de werken vol-gens de vereiste normen heeft uitgevoerd.

  De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

  • De facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uit-gaven.
  • Het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • Kan ik een voordelig btw-tarief genieten als ik zelf mijn woning renoveer?

  Nee, de renovatie moet worden uitgevoerd door een aannemer die een attest van de klant zal ontvangen, waaruit blijkt dat alle voorwaarden vervuld zijn. Deze informatie moet ook op de factuur staan.